Οικονομία

«Ράμπο» για τα κόκκινα δάνεια φτιάχνουν οι τράπεζες

Τέλος, στο Σύστημα Υποθηκών – Προσημειώσεων του «Τειρεσία» καταχωρούνται όλα τα δεδομένα για υποθήκες και προσημειώσεις που συνιστούν εμπράγματες επιβαρύνσεις στα ακίνητα δανειοληπτών.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα ανοίξουν εθελοντικά πλήρως τα «χαρτιά» τους έναντι των πιστωτών τους, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι συνεργάσιμοι και ότι επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με βάση τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες. Θα διαχωριστούν έτσι από τις επιχειρήσεις που ανήκουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και οι οποίεςυπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε 1 για κάθε 6 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ακίνητα, καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τόσο της επιχείρησης, όσο και του επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων θα πρέπει να συνυποβάλλονται από την επιχείρηση με την αίτησή της για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο νόμος απαιτεί υποβολή καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αξία της ρευστοποίησής τους. Η επιχείρηση θα πρέπει επίσης να συνυποβάλει με την αίτηση υπαγωγής, πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη.

Παράλληλα, απαιτείται δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση κάθε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε την τελευταία πενταετία, καθώς και υποβολήστοιχείων για την καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους, ή κάθε άλλη συναλλαγή που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνώναπό την υποβολή της αίτησης.

Απαιτείται επίσης η υποβολή στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτημε ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης/1/2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η/1/2012. Τέλος, κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών τους κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πηγή:capital

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top