Πολιτική

Διορισμοί «ημετέρων» στο υπουργείο Εξωτερικών

Το περιβόητο δόγµα «Το νόµιµο είναι και ηθικό» φαίνεται να ασπάστηκε ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος, αφού προκήρυξε διαγωνισµό για την πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων στο υπουργείο Εξωτερικών, προσέλαβε τελικά στις θέσεις αυτές τους µετακλητούς υπαλλήλους-συνεργάτες του!

Ας δούµε πώς έχουν τα πράγµατα από την αρχή. Το υπουργείο Εξωτερικών προκήρυξε τον περασµένο Σεπτέµβριο διαγωνισµό για την πρόσληψη τεσσάρων νοµικών συµβούλων, µε ειδίκευση στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, για τη στελέχωση του νεοσύστατου Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας (δηµιουργήθηκε µε τον Νόµο 4451/2017 και υπάγεται άµεσα στον υπουργό). Η πρόσληψή τους, βάσει του νέου αυτού νοµοθετικού πλαισίου, «ενεργείται µε απόφαση του υπουργού Εξωτερικών, µε επιλογή κατόπιν εισήγησης τριµελούς επιτροπής, που συγκροτείται προς τούτο µε απόφαση του υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από τον γενικό διευθυντή Προσωπικού, ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους του υπουργείου Εξωτερικών και ένα (1) µέλος ∆ΕΠ µε ειδίκευση στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο».

Συνολικά 67 δικηγόροι υπέβαλαν αίτηση και η αρµόδια επιτροπή έκανε δεκτές 35 εξ αυτών, που είχαν υποβληθεί έγκαιρα, όπως επισηµαίνεται στο σχετικό πρακτικό, και συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στα µέσα ∆εκεµβρίου, η τριµελής επιτροπή κάλεσε τους 35 δικηγόρους για ατοµικές συνεντεύξεις, στις οποίες θεωρητικά τους ζητούσε να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους µε αναφορές στις σπουδές τους, στην εµπειρία τους, στην επαγγελµατική τους διαδροµή, στα προσόντα και στις προσδοκίες τους, ενώ τα µέλη παρενέβαιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µε διάφορες ερωτήσεις.

Στις 19 ∆εκεµβρίου, η επιτροπή συνήλθε για να αξιολογήσει τους υποψηφίους µετά τις συνεντεύξεις που διεξήγαγε και αποφάσισε κατ’ αρχάς να προκρίνει 19 δικηγόρους, που έχουν τουλάχιστον οκταετή εργασιακή εµπειρία. Οµως, ο όρος αυτός δεν υπήρχε στην προκήρυξη του διαγωνισµού…

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top