Ελλάδα

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης: Διεθνείς «ιεροί» ανταγωνισμοί

550_334_516906.jpg

Άρθρο του Ι. Θ. Μάζη, Καθηγητού Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παραδοχές ως προοίμιον:

1) Επειδή το ζήτημα για το οποίο γράφω είναι ιδιαιτέρος ευαίσθητο, κρίνω σκόπιμο να κάμω μια αρχική δήλωση, την οποίαν εγώ τουλάχιστον θεωρώ απαραίτητη: είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος, και πιστός έχων την δυνατότητα να εκφράσω την έποψίν μου -και- με την ιδιότητα αυτήν. Έτσι τουλάχιστον νομίζω και έχω δικαίωμα, θαρρώ να νομίζω, διότι όπως αναφέρει ο Άγιος Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Ἐμεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι, ὅπως καί οἱ Κληρικοί παντός βαθμοῦ, μοναχοί, θεολόγοι καί γενικά Χριστιανοί, μποροῦμε καί πρέπει νά καταθέτουμε τίς σκέψεις μας στά Συνοδικά ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐνημερώνουμε τούς Χριστιανούς […] Τό συνοδικό, ὅμως, πολίτευμα δέν λειτουργεῖ οὔτε ἐκφράζεται μόνον μεταξύ τοῦ Σώματος τῶν Ἐπισκόπων, ἀλλά καί σέ ὅλα τά ἄλλα ἐπίπεδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, καί γενικά στίς συζητήσεις μεταξύ Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, ὅσων τελικά τό ἐπιθυμοῦν. Ἔτσι, ἀποφεύγεται ἡ Κληρικοκρατία καί ἡ λαϊκοκρατία. Τό ἐκκλησιαστικό πολίτευμα σέ ὅλα τά ἐπίπεδα λειτουργίας του εἶναι συνοδικῶς ἱεραρχικό καί ἱεραρχικῶς συνοδικό. Ἑπομένως, δέν πρέπει νά ἐνοχλοῦν οἱ ἀπόψεις-θέσεις πού διατυπώνονται ἀπό Κληρικούς, μοναχούς, θεολόγους, λαϊκούς, ὡσάν αὐτές οἱ ἀπόψεις νά κλονίζουν τόν Συνοδικό θεσμό. Μιά τέτοια ἄποψη εἶναι ἐκτροπή ἀπό τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἐκφράζει δέ παπική ἀντίληψη» .

2) Επίσης, συμφωνώ απολύτως με την παραπομπή του Αγίου Ναυπάκτου εις τον π. Γεώργιο Φλωρόφσκι, ότι: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά συνέλευσις, πού οὐδέποτε διακόπτεται. Μέ ἄλλους λόγους, ἡ ὑπερτάτη αὐθεντία –καί ἡ ἱκανότης πρός διάκρισιν τῆς ἀληθείας εἰς τήν πίστιν– εἶναι ἐμπιστευμένη εἰς τήν Ἐκκλησίαν, πού εἶναι πράγματι “Θεῖος θεσμός” κατά τήν ὀρθήν καί στενήν ἔννοιαν τῆς λέξεως, ἐνῶ οὐδεμία Σύνοδος ἤ “Συνοδικός θεσμός” εἶναι de jure Divino, παρά μόνον ὅταν ἀποτελῆ ἀληθῆ εἰκόνα ἤ φανέρωσιν τῆς ἰδίας τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τό σημεῖον αὐτό φαινόμεθα νά ἔχωμεν ἐμπλακῆ εἰς φαῦλον κύκλον. Ἴσως αὐτό εἶναι ἀληθές, ἐάν ἐπιμένωμεν δι’ ἐπισήμους ἐγγυήσεις εἰς τά δογματικά ζητήματα. Ἀλλά προφανῶς τοιαῦται “ἐγγυήσεις” δέν ὑφίστανται οὔτε εἶναι δυνατόν νά προσαχθοῦν καί μάλιστα προκαταβολικῶς. Ὡρισμέναι “Σύνοδοι” εἰς τήν πραγματικότητα ὑπῆρξαν ἀποτυχίαι, τίποτε περισσότερον ἀπό conciliabula, πού βεβαίως διέπραξαν λάθη. ι’ αὐτόν δέ τόν λόγον μεταγενεστέρως ἀπεκηρύχθησαν. Πολύ διδακτική ἐπί τοῦ προκειμένου εἶναι ἡ περίπτωσις τῶν Συνόδων τοῦ τετάρτου αἰῶνος. Αἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων ἐγένοντο δεκταί ἤ ἀπερρίπτοντο ἀπό τάς Ἐκκλησίας ὄχι διά λόγους τυπικούς ἤ “κανονικούς”, ἡ δέ ἐτυμηγορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξεν ἄκρως ἐκλεκτική. Ἡ Σύνοδος δέν εὑρίσκεται ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας, αὐτή ἦταν ἡ ἄποψις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας» .

3) Και δεν θα διαφωνήσω -εν πολλοίς, ως χριστιανός (και Ορθόδοξος)- επίσης, με την φράση του Αγίου Ναυπάκτου κκ. Βλασίου Ιεροθέου ότι: «Παρατηρώντας τήν σύγχρονη ἐκκλησιαστική κατάσταση διαπιστώνουμε ὅτι κινεῖται μέσα στίς «γεωπολιτικές στρατηγικές», σέ ἐθνικιστικές σκοπιμότητες, στήν «ψυχρή πολεμική» μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως».

4) Θα διαφoροποιηθώ όμως ως γεωπολιτικός αναλυτής σε δύο, επιστημολογικής και μεθοδολογικής φύσεως ζητήματα: i) ο όρος «γεωπολιτικές στρατηγικές» δεν υποστηρίζεται επιστημολογικώς στην Γεωπολιτική θεωρία , διότι η “Γεωπολιτική” είναι αποστειρωμένη ανάλυσις, ανάγνωσις, διαπίστωσις των δυναμικών ανακατανομής ισχύος και εκφράζεται δια του ρήματος “Είναι” ενώ η “Γεωστρατηγική” είναι η χρήσις των γεωπολιτικών υποδειγμάτων-συμπερασμάτων από συγκεκριμένη εθνική, ιδεολογική και πολιτισμική οπτική και στόχευση, γωνία και το χρησιμοποιούμενον ρήμα είναι το ρήμα “Πρέπει” ii) συνεπώς συγχίζοντες το αποστειρωμένον “Είναι” της γεωπολιτικής αναλύσεως με το εθνικο-πολιτικο-ιδεολογικά φορτισμένο “Πρέπει” της γεωστρατηγικής καταλήγουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα ως προς το “Είναι” της ταυτότητας: [∃x(∪x^Gx)] και το ανθρώπινο, το πραγματιστικό, το στρατηγικώς προσδιοριζόμενον, «Πρέπει».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ι. Θ. ΜΑΖΗ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top