Οικονομία

Κόβουν αναδρομικά το μέρισμα στους συνταξιούχους Δημοσίου

550_334_501624.jpg

Ανοίγει ο δρόμος για μείωση των μερισμάτων σε 280.000 συνταξιούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας το ΜΤΠΥ θα δίνει από τον Ιούνιο και ανά τρίμηνο μειωμένα εφάπαξ έως και κατά 32%.

Καθώς μάλιστα οι διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016, η εγκύκλιος ορίζει ότι τα αναδρομικά θα επιστραφούν σε ισόποσες δόσεις από τα μερίσματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2016.

Επειδή μάλιστα αλλάζουν και τα κριτήρια καταβολής του εφάπαξ σε συγγενείς-δικαιούχους του μερισματούχου, η εγκύκλιος προβλέπει ότι από 1η Ιουνίου το μέρισμα κόβεται σε όσους δεν πληρούν τα νέα κριτήρια.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ρυθμίζει τον τρόπο που το ΜΤΠΥ θα αποφεύγει στο εξής τα ελλείμματα, χωρίς την κρατική χρηματοδότηση, καθώς αποκτά ανακεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα.

Πλέον, όπως ορίζει και ο νόμος, τα χορηγούμενα μερίσματα στους μερισματούχους θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις καταθέσεις του μετόχου, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων.

Επίσης, αναφέρεται ρητά πως η χορήγηση παροχών από το ΜΤΠΥ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου, αποκλείοντας την οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους πόρους έκτακτης χρηματοδότησης των μερισμάτων των εν δυνάμει μερισματούχων των οποίων οι αιτήσεις τους εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 12/η5/2016.

Παράλληλα, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του ΜΤΠΥ με σκοπό αφενός, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου μερίσματος με τις καταθέσεις και αφετέρου, την επίτευξη ενός «δίκαιου τρόπου υπολογισμού των μερισμάτων που εξυπηρετεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης». Σύμφωνα βέβαια με τους ειδικούς, ο νέος αυτός «δίκαιος» τρόπος οδηγεί σε μειώσεις των ήδη καταβαλλόμενων μερισμάτων, κατά περίπου 32%.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει επίσης ότι για την εφαρμογή του νέου τύπου υπολογισμού, ως βασικός μισθός και λοιπές αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας καθώς και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές βάσει των οποίων κανονίστηκε η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου.

Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) για το έτος 2016 ορίζεται σε ποσοστό 0,215% και προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους και μέχρι 15/1, με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

ΕΒΕΑ: Επτά στους 10 δηλώνουν αδυναμία καταβολής φόρων

Επίσης, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των δικαιούμενων μερισμάτων όλων των ήδη μερισματούχων του Ταμείου, με σκοπό την ίση μεταχείριση των παλαιών και νέων μερισματούχων.

Παράλληλα καθορίζεται ο βασικός μισθός που θα λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω τύπου, ανάλογα με την ημερομηνία εξόδου του μερισματούχου από την υπηρεσία.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αρχίζουν από 1.1.2016. Η διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο ΜΤΠΥ υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του.

Επιπλέον από την έναρξη ισχύος του νόμου αποκλείεται ο καθορισμός κατωτάτου ορίου μερίσματος ενώ προβλέπεται η αναπροσαρμογή και των δικαιούμενων μερισμάτων όσων έχουν εξέλθει από την Υπηρεσία και τα οποία έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις περί κατωτάτου ορίου μερίσματος.

Τα υπερβάλλοντα ποσά μερισμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί έως την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, λόγω της εφαρμογής της αναπροσαρμογής από την 1.1.2016 και εφεξής, παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις από τα μερίσματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2016.

Από τις 12-5-2016, δίδεται η δυνατότητα σε μετόχους που δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ να δικαιωθούν επιστροφής των ατομικών τους καταθέσεων, εφόσον έχουν ελάχιστο όριο συμμετοχής 3 έτη στο Ταμείο και εφόσον έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης.

Καταργούνται οι διατάξεις που όριζαν πως σε περιπτώσεις άγαμου μετόχου, το δικαίωμα σε μέρισμα να μεταβιβάζεται στους γονείς καθώς και στους ορφανούς από πατέρα, αδελφούς αυτού και στις ενήλικες άγαμες θυγατέρες, ενώ πλέον ως μέλη ορφανικής οικογένειας ορίζονται ο χήρος ή η χήρα και τα ορφανά τέκνα εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής και όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους καθώς και των ενήλικων άγαμων ορφανών ανίκανων για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.

Παράλληλα, βέβαια, τίθεται ηλικιακό όριο για τον χήρο ή τη χήρα προκειμένου να δικαιωθεί μέρισμα λόγω θανάτου μερισματούχου του Ταμείου. Συγκεκριμένα, ο χήρος ή η χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας κατά τον χρόνο θανάτου του μετόχου.

Επιπλέον, περιπτώσεις επιζώντων συζύγων που έχουν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας τους κατά τον ως άνω χρόνο δικαιούνται μέρισμα για μία 3ετία και στη συνέχεια η καταβολή του μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.

Εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο θανάτου του μετόχου, θα δικαιωθούν μέρισμα μόνο για μία τριετία.

Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση στους παραπάνω περιορισμούς, εφόσον ο επιζών σύζυγος έχει τέκνο ή τέκνα ανήλικα και άγαμα, ή ενήλικα άγαμα τέκνα ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, ενώ διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο χήρος ή η χήρα τελέσει νέο γάμο παύει η καταβολή του μερίσματος.

Από την 1η/6/2016 παύει να καταβάλλεται μέρισμα στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και πλέον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος.

Συνεπώς και για τα πρόσωπα αυτά, τα ήδη καταβληθέντα από 1/1/2016 έως 31/3/2016 μερίσματα, καθώς και τα οφειλόμενα μερίσματα μηνών Απριλίου και Μαΐου του τρέχοντος έτους αναπροσαρμόζονται κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top