Οικονομία

Τα μυστικά του νέου Αναπτυξιακού

550_334_418034.jpg

Στην υλοποίηση επενδύσεων, ύψους τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ κατά την επόμενη τετραετία, προσβλέπει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μέσω των κινήτρων του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που παρουσιάζεται σήμερα επισήμως από τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη και κατατίθεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, παρά τις όποιες αδυναμίες του, όπως αυτές επισημάνθηκαν από τους παραγωγικούς φορείς κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε, συνιστά ένα πολύτιμο άμεσο ή έμμεσο χρηματοδοτικό εργαλείο στην προσπάθεια ανάκαμψης και τελικώς, ανάπτυξης της οικονομίας.

Το νέο πλαίσιο ενισχύσεων, βασίζεται εν πολλοίς στις φορολογικές απαλλαγές, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκλίνει στον τομέα αυτό με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν την αιχμή των κινήτρων. Για λόγους σύγκρισης, αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος των φοροαπαλλαγών στις χώρες της ΕΕ ανέρχεται στο 55% των ενισχύσεων, ενώ στην Ελλάδα φθάνουν μόλις στο 10%. Πλέον με το νέο νόμο, στόχος είναι, οι ενισχύσεις μέσω φοροαπαλλαγών να προσεγγίσουν το 45%. Βέβαια στην επιλογή των φορολογικών κινήτρων, αντί των άμεσων επιχορηγήσεων, οδήγησε και η οικονομική κρίση καθώς πλέον τα διαθέσιμα κονδύλια είναι περιορισμένα.

Το γεγονός ότι κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα, δε σημαίνει ότι ο νέος αναπτυξιακός θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Κι αυτό, διότι για την τελική διαμόρφωσή του, θα απαιτηθεί η έκδοση 25 υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα εξειδικεύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ενισχύσεων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διαμορφωθούν οι προσκλήσεις – προκηρύξεις ανά καθεστώς ενίσχυσης και να καθοριστεί ο σχετικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης. Σημειώνουμε ότι στο νέο αναπτυξιακό υπάρχουν οκτώ (8) ειδικά καθεστώτα ενίσχύσεων.

Αυτά είναι: του μηχανολογικού εξοπλισμού, της γενικής επιχειρηματικότητας, των νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα, των συνεργειών και δικτυώσεων, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών-Ταμείων Συμμετοχών, των ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων και των επενδύσεων μείζονος σημασίας.

Στα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο νομοσχέδιο υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, και παρέχονται τα εξής είδη ενισχύσεων:

1. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,

2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά 7 έτη.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης, τότε πλέον των άλλων ενισχύσεων, προβλέπεται και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη. Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή εφαρμόζεται ο μειωμένος. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές, θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011, στο ποσό 100.000 ευρώ.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Ωστόσο, οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του ΧΠΕ δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

– Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),

– Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 100 εκατ. ευρώ παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.

Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

Τονίζεται ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό Μέρος του νομοσχεδίου. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Εξαιρέσεις

Εκτός των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου, τίθενται οι δραστηριότητες στους τομείς του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών και της ναυπηγίας. Ωστόσο, για τον τομέα της ναυπηγίας, μπορεί κατ’ εξαίρεση να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης συγκεκριμένων έργων, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων υπουργών , με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής.

Εκτός πλαισίου ενισχύσεων, αλλά με εξαιρέσεις, τίθενται και ο τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας και ο τομέας μεταφορών και η συναφής υποδομή.

Οι εξαιρέσεις στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας αφορούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά , ενώ στον τομέα των μεταφορών κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι 52.22.11.05 (Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών – μαρίνων), 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και 52.29.19.03 (Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους -logistics). Επίσης, μεταξύ άλλων τομέων που εξαιρούνται, είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εστίαση, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού κ.ο.κ.

Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

– Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας. Σημειώνεται ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις και το είδος των παραπάνω έργων, θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

– Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

– Iδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

– Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

– Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4002/2011 και στους νόμους 4179/2013 και 4276/2014, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.

– Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).

– Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters – συστάδες).

Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων.

ΠΗΓΗ: Euro2day

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top