Διεθνή

Τη διευκόλυνση της μετανάστευσης στην Ε.Ε. επιθυμεί η Κομισιόν

Unemployment_Cyprus1.jpg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ και να βελτιωθεί το καθεστώς νόμιμης εισόδου τους στην ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής προβλέπει ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής και οικονομικά μέτρα στήριξης, που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές πολιτικές ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών. Οι δράσεις που προτείνονται αφορούν μέτρα ένταξης πριν από την αναχώρηση και πριν από την άφιξη των μεταναστών, ιδίως για άτομα που επανεγκαθίστανται και χρειάζονται σαφώς διεθνή προστασία, μέτρα για την εκπαίδευση, απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και κοινωνική ένταξη.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε πως «για τη σωστή διαχείριση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα, οφείλουμε να αρχίσουμε τώρα να λαμβάνουμε μέτρα προς όφελος όλων. Η έγκαιρη και αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, είναι καθοριστική για την ανάδειξη της μετανάστευσης σε πλεονέκτημα για την οικονομία και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξοπλίσουμε καλύτερα τα συστήματά μας ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο μέλλον».

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος της ΕΕ για την μπλε κάρτα, που θα κάνει ευκολότερη και πιο ελκυστική την εγκατάσταση και απασχόληση στην ΕΕ, υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση. Στο πλαίσιο του νέου συστήματος της μπλε κάρτας, ενισχύονται τα δικαιώματα, αφενός, των κατόχων μπλε κάρτας (επιτρέποντας την ταχύτερη πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, άμεση και πιο ευέλικτη πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και αφετέρου, των μελών των οικογενειών τους (διασφαλίζοντας ότι αυτά μπορούν να μετακινηθούν ταυτόχρονα με τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ).

Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση εργασίας. Μπορούν επίσης να πραγματοποιούν δοκιμές στην αγορά εργασίας, αν αυτή υφίσταται σοβαρές διαταραχές, όπως υψηλό επίπεδο ανεργίας σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, ή σε ένα τμήμα της επικράτειάς τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτή, ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

Το νέο σύστημα της μπλε κάρτας εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο οικονομικό αντίκτυπο από 1,4 δισ. ευρώ έως 6,2 δισ. ευρώ, χάρη στην απασχόληση εντός της ΕΕ, επιπλέον εργαζομένων με υψηλή ειδίκευση.

Επισημαίνεται ότι μόνο το 31% των μεταναστών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο σε χώρες του ΟΟΣΑ, επέλεξε ως προορισμό του την ΕΕ.

Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και στη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top