Οικονομία

Πού χρωστάει ο Μαρινόπουλος

ImageHandler.ashx_1-735x457.jpg

Η αίτηση υπαγωγής της Μαρινόπουλος στο άρθρο 99 κρίνεται σήμερα και ήδη οι εισηγμένες απαντώντας σε επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνουν για τα ανοίγματα που έχουν.

Ηδη οι εισηγμένες, απαντώντας σε ερωτήματα που τους έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρέχουν διευκρινίσεις για το ύψος των απαιτήσεων που έχουν στη Μαρινόπουλος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό, προκύπτουν τα εξής:

ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Vivartia, SingularLogic

Συνολικά 28,6 εκατ. ευρώ είναι το ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου MIG, μέσω των εταιρειών του ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Vivartia, SingularLogic. Η σχετική ανακοίνωση του ομίλου MIG αναφέρει ότι το ύψος των απαιτήσεων με ημερομηνία 31.05.2016 αναλύεται ως εξής: όμιλος ΔΕΛΤΑ 18,7 εκατ.ευρώ, όμιλος Μπάρμπα Στάθης – Αραμπατζής 7,7 εκατ.ευρώ, Vivartia 0,9 εκατ. και όμιλος SingularLogic 1,3 εκατ.ευρώ. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν προσκομισθεί επιταγές ύψους 27,2 εκατ.ευρώ, καθώς και πρόσθετες επιταγές εγγυήσεων ύψους 6,3 εκατ., ενώ οι σχηματισθείσες προβλέψεις ανέρχονται σε 4,4 εκατ. ευρώ.  Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προς τη Μαρινόπουλος για το έτος 2015 ανήλθε σε 4,4% και για το πεντάμηνο του 2016 σε 2,3%. Ο όμιλος αναφέρει πως με βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι το ποσοστό των πωλήσεων προς την εταιρεία Μαρινόπουλος για το 2016 θα αντιπροσωπεύει πολύ μικρό ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG.

Καραμολέγκος

Στα 10,8 εκατ.ευρώ ανέρχονται οι συνολικές, άμεσες και έμμεσες (ABC Factors και αντιπρόσωποι), απαιτήσεις της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος ΑΕ από τη Μαρινόπουλος στο τέλος του περασμένου Μαΐου. Διενεργούσε σημαντικές πωλήσεις μέσω της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. αλλά και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου (EXPRESS, ΞΥΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ). Όπως τονίζει, τα σχετικά ποσοστά επί του συνολικού κύκλου εργασιών της ανέρχονταν σε 18.8% για το 2014 και 16.35% για το 2015, ενώ για τη χρήση του 2016 οι σχετικές πωλήσεις έχουν μειωθεί στο 4,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, για το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την «Καραμολέγκος Α.Ε.», το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών των πωλήσεων μέσω των εταιρειών του ομίλου «Μαρινόπουλος» έχει ανακτηθεί μέσω άλλων αλυσίδων και συνεργατών της εταιρείας, ενώ παράλληλα η εταιρεία έχει προετοιμάσει σειρά ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την διασφάλιση του κύκλου εργασιών της στην αγορά. Επιπλέον με το ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής σε διαμεσολάβηση της 22.6.2016 η «Καραμολέγκος» έχει προχωρήσει σε διακανονισμό οφειλής με τη «Μαρινόπουλος» για ποσό 10,3 εκατ. ευρώ.

«Επειδή το ζήτημα της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει ασάφεια ως προς τη λύση που θα επιλεγεί για το συγκεκριμένο θέμα, η εταιρεία Καραμολέγκος ΑΕ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ασφάλεια τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την επίπτωση επί των αποτελεσμάτων χρήσης της αλλά και της καθαρής της θέσης. Επειδή οι όποιες εκτιμήσεις μας θα εξαρτηθούν από τη λύση που θα υπάρξει για το ζήτημα των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος Α.Ε., η εταιρεία μας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση της», καταλήγει η αρτοβιομηχανία.

Εθνική Πανγαία

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την Μαρινόπουλος Α.Ε. στις 30/06/2016 ανέρχονταν σε 7,8 εκατ. Ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά σε οφειλόμενα μισθώματα για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων. Σημειώνεται ότι η ΑΕΕΑΠ δεν έχει διενεργήσει προβλέψεις αναφορικά με αυτές τις απαιτήσεις. Τα μισθώματα από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αντιπροσωπεύουν το 7,3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Πανγαία. Παράλληλα, υπάρχουν απαιτήσεις ύψους 17,3 εκατ. ευρώ από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου και οι οποίες (απαιτήσεις) αφορούν σε προκαταβολές για την απόκτηση ακινήτων στην Βουλγαρία και Κύπρο. H Εταιρεία το τέταρτο τρίμηνο του 2014 προχώρησε στην απόκτηση της πλήρους κυριότητας 7 εμπορικών ακινήτων από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος €96,1 εκατ., τα οποία εκμίσθωσε στην ίδια εταιρεία.

Σαράντης

H Σαράντης από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος Α.Ε., την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα. Ωστόσο, το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ.

Creta Farms 

Το συνολικό ύψος απαιτήσεων της Creta Farms από την Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 500 χιλ. ευρώ. Η κρητική βιομηχανία τροφίμων αναφέρει πως προβλέποντας τις δυσμενείς εξελίξεις όσον αφορά στην αλυσίδα σουπερμάρκετ, έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδιο ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της, ώστε να αντικατασταθεί ο κύκλος εργασιών που αφορούσε στη συγκεκριμένη αλυσίδα λιανικής. Το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει πωλήσεις στην εν λόγω αλυσίδα αλλά εστιάζει σε μικρά σημεία πώλησης, λοιπά κανάλια διανομής, εξαγωγές προϊόντων καθώς και νέες συμφωνίες παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (licensing). Έτσι, το ποσοστό πωλήσεων στην Μαρινόπουλος Α.Ε. επί του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 2,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2016, καθόσον η Creta Farms έχει διακόψει τη συνεργασία και εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες πωλήσεις.

Γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι

Στη γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι, το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται στα 5,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, για ποσό 5 εκατ. ευρώ, περίπου, έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της Κρι Κρι προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της Μαρινόπουλος. Τέλος, η εταιρεία έχει σχηματισμένη (με ημερομηνία 31/12/2015) σχετική πρόβλεψη επισφάλειας για ποσό 1,5 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, η πωλήσεις της Κρι Κρι προς την αλυσίδα αντιπροσώπευε το 3,2% του κύκλου εργασιών της εισηγμένης. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι στο σύνολο της χρήσης 2016, οι πωλήσεις της εταιρείας προς την Μαρινόπουλος δεν θα ξεπεράσουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας έχει 4,2 εκατ. ευρώ απαιτήσεις από την Μαρινόπουλος, όμως μέρος αυτού του ποσού (1 εκατ. ευρώ) έχει αναληφθεί από εταιρεία πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring). Συνεπώς, ο πιστωτικός κίνδυνος από την Μαρινόπουλος για την Νίκας ανέρχεται σήμερα σε 3,2 εκατ. ευρώ.

ΕΛΓΕΚΑ

Στα 2,98 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της ΕΛΓΕΚΑ από τη Μαρινόπουλος. Προς διασφάλιση των απαιτήσεων της η ΕΛΓΕΚΑ έχει προβεί σε έκδοση διαταγών πληρωμής. Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο 2015 η ΕΛΓΕΚΑ διέκοψε την τιμολόγηση προς την αλυσίδα, ενώ αντίστοιχα η θυγατρική της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. διέκοψε την παροχή υπηρεσιών logistics τον Οκτώβριο 2015.

Foodlink

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Foodlink σε επίπεδο ομίλου από την Μαρινόπουλος ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ, για το οποίο, όπως σημειώνεται, δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου μας προς την Εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για τη χρήση 2015 αποτελούν το 7,68% και 5,86% αντίστοιχα. Σε περίπτωση που όλο το ανωτέρω ποσό καταστεί μη εισπράξιμο, η επίπτωση επί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου μας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου € 2 εκ. ενώ δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας δεδομένου ότι η ανάπτυξη νέων συνεργασιών εντός του 2016 είναι ικανή να ισορροπήσει την απώλεια εσόδων από την διακοπή της συνεργασίας με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αναφέρεται.

Παπουτσάνης

Για τη Παπουτσάνης, η συνολική οφειλή της Μαρινόπουλος Α.Ε. προς την εισηγμένη ανέρχεται σήμερα σε 368.000 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών που αφορά στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. το 2015 ανήλθε σε 388.607,21 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,49% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το ίδιο έτος.

Κτήμα Λαζαρίδη

Η Κτήμα Λαζαρίδη τονίζει πως η εκκρεμής απαίτηση της εταιρίας από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα σε 137.109,52 ευρώ και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 36.167,52 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 100.942,00 ευρώ.

Εβροφάρμα

Η Εβροφάρμα τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από τη Μαρινόπουλος κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε 677.939,58 ευρώ και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε 40.254,11 ευρώ για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.

Μπουτάρης

Σε ό,τι αφορά στον Μπουτάρη επισημαίνεται πως θυγατρική εταιρία του ομίλου συνεργάζεται με τη Μαρινόπουλος. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται σε ποσό 152.356,51 ευρώ.

Κρητών Άρτος

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Κρητών Άρτος ΑΕΒΕαπό την Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό του 0,75 εκατομμύριου ευρώ εκ των οποίων 0,640 εκατ. είναι καλυμμένες με επιταγές που ήδη έχουν σφραγιστεί λόγω μη πληρωμής αυτών.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top