Οικονομία

Σε δημόσιο διαγωνισμό για 20 αεροπορικές γραμμές θα συμμετάσχει η Aegean

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει τόσο η ίδια όσο και ως μέλος κοινοπραξίας με την θυγατρική της Olympic AIR ΑΕ και να υποβάλει προσφορές στον διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εκμετάλλευση είκοσι τακτικών αεροπορικών γραμμών, ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (Aegean Airlines).

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει, τόσο η ίδια όσο και ως μέλος κοινοπραξίας με την θυγατρική αυτής Olympic AIR ΑΕ και να υποβάλει προσφορές στον δημόσιο διαγωνισμό του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. ΥΠΑ/Δ1/Β/11373/1953/19.5.2016 πρόσκληση υποβολής προσφορών (C197/3.6.2016 επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ Δ1/Β/15239/2459/01.07.2016 ανακοίνωση του Διοικητή ΥΠΑ, για την εκμετάλλευση είκοσι τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας από 1η Οκτωβρίου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 3η Αυγούστου 2016 ή, σε περίπτωση αναβολής, η νέα ημερομηνία που θα οριστεί. Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται ποσό στην πρόσκληση ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω Διαγωνισμό.

Περαιτέρω, ανακοινώθηκε από την εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες – μέτοχοί της, που οφείλουν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν εμπροθέσμως πλήρη στοιχεία για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετοχών τους κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ως άνω ΠΔ, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσής τους με την εν λόγω υποχρέωσή τους στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα.

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!

Aποστολή

Ακολουθήστε μας στα

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top