Ελλάδα

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο καπνού

FE490DA5C0596125E73E2C8E4125ABD1.jpg

Συστήνεται Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο στη ΓΓΔΕ.

Στη Βουλή κατατέθηκε πριν από λίγο το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση του λαθρεμπόριου καπνού.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενός διϋπηρεσιακού συλλογικού οργάνου υπό την επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ)» για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το οποίο θα έχει ως στόχο το συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Το κόστος υλοποίησης της μηχανοργάνωσης σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου, υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπεται η καθιέρωση τήρησης ηλεκτρονικού Μητρώου υπό τον τίλο «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (ΕΚΜΕΑ)», στο οποίο θα καταχωρούνται και θα παρακολουθούνται όλες οι άδειες που χορηγούνται μέσω ενός Μοναδικού Αριθμού Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ).

Με το εν λόγω νομοσχέδιο τροποποιούνται οι διατάξεις του τελωνειακού κώδικα ώστε να προβλέπεται χορήγηση άδειας για την εισαγωγή και εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού παραγωγής. Η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής των αδειών παρέχετε στον Υπουργό Οικονομικών, ενώ ορίζεται ότι οι υφιστάμενες άδειες σύστασης καπνοβιομηχανιών επανεξετάζονται για την ανανέωσή τους εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Με την ψήφιση του νόμου θα απαγορευτούν οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης που βασίζεται σε εξελισσόμενη τεχνολογία.

Επιπλέον, προβλέπεται για όλες τις μονάδες συσκευασίας προϊόντων καπνού η επισήμανσή τους με:

– ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό καθώς και η καταγραφή της διαδρομής τους από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης

– ένα απαραβίαστο χαρακτηριστικό ασφαλείας αποτελούμενο από ορατά και αόρατα στοιχεία.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω τα όρια υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων μη υποκείμενων σε ΕΦΚ.

Συγκεκριμένα σε τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ από 300 ετησίως και σε 100 εκατομμύρια ευρώ από 120 κατά τα 5 πρώτα έτη ένταξης στο καθεστώς.

Προβλέπεται, δε, ότι εάν από 7/3/2013 διαπιστωθεί ότι ο εισαγωγέας έχει προβεί σε παράβαση των προϋποθέσεων υπαγωγής στο καθεστώς ανακαλείται η άδειά του και του επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Τίτλος Νομοσχεδίου: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο εδώ

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top