Οικονομία

Τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την καταπολέμησης της φτώχειας

550_334_501624.jpg

Συνολικά εννέα είναι τα εφαρμοζόμενα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και στήριξης της οικογένειας.

Ειδικότερα τα εννέα προγράμματα αφορούν:

1. Θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Με το Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ.Α’) κεφ. Γ.2.5.3 προβλέφθηκε η βαθμιαία εθνική εφαρμογή προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης με στόχο την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 πυλώνες που περιλαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση, προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά και δράσεις ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε 30 Δήμους της χώρας από τον Ιούλιο και η καθολική εφαρμογή του σε όλη την επικράτεια προβλέπεται την 01-01-2017.

2. Θεσμοθέτηση Κέντρων Κοινότητας

Με το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α’) θεσπίστηκε η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, με σκοπό την υποστήριξη στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

3. Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

Το πρόγραμμα του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 τ.Α’) και της Κ.Υ.Α.494/2015 (ΦΕΚ 577 τ.Β’) για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου, σίτισης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε ακραία φτώχεια συνεχίζεται και το έτος 2016, έως την ολοκλήρωση καταβολής των προβλεπόμενων παροχών στους δικαιούχους του.

4. Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης

Το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, κοινωνικής στήριξης και εργασιακής επανένταξης αστέγων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.Α.2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α’), έχει παραταθεί με την υπ αρ. Δ23/οικ.4627/310 01-02-2016 (ΑΔΑ: 6ΦΜΔ465Θ1Ω-ΜΩΑ) Υπουργική Απόφαση έως την 31.12.2016.

5. Λειτουργία Δομών Αμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Συνεχίζεται η λειτουργία των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που περιλαμβάνουν Ανοικτά Κέντρα Ημέρας και Υπνωτήρια Αστέγων, Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακεία, Δημοτικούς Λαχανόκηπους, Τράπεζες Χρόνου και Γραφεία Διαμεσολάβησης από πόρους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ έως και την 30-06-2016 και προγραμματίζεται η συνέχιση τους με χρηματοδότηση από το ΕΣΓΙΑ της νέας προγραμματικής περιόδου.

6. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD)

Με την εκτελεστική Απόφαση (EE)C(2014)9803 final της 15ή Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΙ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Με την υπ7αριθ. 19162/1277/2015 (ΦΕΚ 1066 τ.Β’) Υ.Α. καθορίστηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των ωφελούμενων. Η διανομή των παρεχόμενων ειδών είναι εν εξελίξει, υλοποιούμενη από τις Κοινωνικές Συμπράξεις που θεσπίστηκαν με την υπ’αρ. 23761/1507/2015 (ΦΕΚ 1064 τ.Β’) Υ.Α.

7. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση παιδιών ηλικίας έως 16 ετών, τα οποία είναι ορφανά από τους δύο γονείς τους ή για διαφόρους λόγους στερούνται της πατρικής παρουσίας. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται βάσει των διατάξεων του Ν.4051/1960 (ΦΕΚ 68/Α’/1960) και του Π.Δ. 108/1983 (ΦΕΚ 49/ Α’/1983), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται καταβολή μηνιαίου επιδόματος ύψους 44,02€ σε κάθε απροστάτευτο παιδί με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας που διαμένει το παιδί δεν υπερβαίνει για τριμελή οικογένεια τα 234,77€, προσαυξανόμενο κατά 20,54€ για κάθε επιπλέον μέλος πέραν του τρίτου. Αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή του επιδόματος είναι σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των οποίων γίνεται η χρηματοδότηση του προγράμματος.

8. Πρόγραμμα καταβολής χρηματικών παροχών λόγω μητρότητας

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε εκτέλεση του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.1302/1982 (ΦΕΚ 133/Α’/1982), με τον οποίο κυρώθηκε η υπ αρ. 103/1952 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «περί προστασίας της μητρότητας» (ΦΕΚ 133/Α’/1982) και υλοποιείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων εφάπαξ χρηματική παροχή της τάξεως των 440,20€ (ήτοι 220,10€ για το χρονικό διάστημα των 42 ημερών προ του τοκετού και 220,10€ για το χρονικό διάστημα των 42 ημερών μετά τον τοκετό) σε εργαζόμενες γυναίκες που δεν δύνανται να αξιώσουν αυτή την παροχή από τον ασφαλιστικό τους φορέα ή είναι ανασφάλιστες και παράλληλα δεν έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

9. Επιπρόσθετα χορηγούνται τα κάτωθι Οικογενειακά Επιδόματα:

α) Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων: Με το Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α72013), καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο.

β) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων: Με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/2012),χορηγείται το ανωτέρω επίδομα σε οικογένειες από το πρώτο παιδί και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. (Ν.4144/2013, ΦΕΚ 88/ Α’/2013).

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top