Ελλάδα

Σκιές και ερωτήματα για τη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών

Ερωτήματα τα οποία αναζητούν απαντήσεις προκύπτουν από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, σχετικά με τις μεθοδεύσεις όσον αφορά στην επιλογή, ανάθεση σε εταιρεία, δημιουργία και λειτουργιά λογισμικού με το οποίο θα διεξαχθεί η διαδικασία της δημοπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες.

Σύντομο ιστορικό
Η προκήρυξη ρητά αναφέρει (άρθρο 7.4.1) ότι το σύστημα της αυστηρά ηλεκτρονικής δημοπρασίας πρέπει να είναι σαφώς πιστοποιημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα. Προς τούτο η ΓΓΕΕ στις 28.06.16 προκήρυξε διαγωνισμό (με 66 σελίδες αυστηρές προδιαγραφές για το παραδοτέο έργο), ο όποιος κρίθηκε άγονος. Στην πρώτη αντίδραση της ΓΓΕΕ επί του θέματος ρητά αναφερόταν ότι, παρόλ’ αυτά, η δημοπρασία θα διεξαχθεί με την ευθύνη της ΕΕΤΤ, κάτι που στη συνεχεία αναιρέθηκε.

Αντ’ αυτού στις 4 Αυγούστου ανακοινώθηκε-και χωρίς να έχει προηγηθεί νέα προκήρυξη για διαγωνισμό και χωρίς περιγραφή των ζητουμένων για το έργο -ότι το έργο (αξίας 40.000 ευρώ) ανατέθηκε στην εταιρεία Singular Logic. Στην απόφαση της ανάθεσης στην Singular Logic, αναφερόταν ρητά αφενός μεν ότι η εταιρία αυτή μειοδότησε με 39.900 ευρώ και ότι «οι αναλυτικοί όροι της … συνεργασίας θα ορισθούν λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί». Στις σχετικές αντιδράσεις που προκληθήκαν για τον τρόπο επιλογής της συγκεκριμένης εταιρείας και για το κατά πόσον επαρκεί ο χρόνος για την ανάπτυξη του λογισμικού (συμφώνα με ειδικούς απαιτείται χρόνος από 1 έως τρεις μήνες) η απάντηση της ΓΓΕΕ ήταν ότι ο χρόνος επαρκεί και ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αναλαμβάνει ιστορικά το έργο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών. Πράγμα ακριβές αλλά δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η εταιρεία έχει διεθνώς πιστοποιημένο σύστημα για ηλεκτρονική δημοπρασία.
Σχεδόν άμεσα απεδείχθη του λογού το αληθές, όταν από δημοσιογραφικές πληροφορίες έγινε γνωστό ότι θυγατρική εταιρεία της Eurobank και συγκεκριμένα η Eurobank Business Exchanges, έχει αναλάβει εν κρύπτω υπεργολάβος του έργου για την δημιουργία του λογισμικού. Η Διοίκηση της τράπεζας παραδέχτηκε την εμπλοκή της θυγατρικής της, υποστηρίζοντας ότι απλά παρέχει μια εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην Singular Logic αλλά δεν συμμετέχει στο έργο και ότι «…πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο προϋπήρχε και δεν δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο λόγο και εφεξής η εταιρεία δεν θα έχει απολύτως καμία ανάμιξη σε τυχόν αναγκαίες προσαρμογές, παραμετροποιήσεις κλπ του προγράμματος. Η SingularLogic υπέγραψε απλά μια σύμβαση για να αποκτήσει το πρόγραμμα και η όποια συνεργασία σταματά εκεί…». Δηλαδή η εφαρμογή δημιουργήθηκε από μια εταιρεία και μια άλλη εταιρεία θα την αναπτύξει!!!!

Λόγω δε της βιασύνης και της αδιαφανούς διαδικασίας, με την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει τον διαγωνισμό, υπάρχει κίνδυνος ο σχεδιασμός και το σύστημα τα καταρρεύσει και να οδηγηθούμε στην πράξη σε ένα χειροκίνητο σύστημα διαγωνισμού. Αυτό είναι αντίθετο με την προκήρυξη και πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί. Στην διαδικασία που παρουσιάστηκε στις αρχές Αυγούστου υπήρχαν σοβαρά θέματα διαφάνειας, ο δε χρόνος υλοποίησης του διαγωνισμού, με προχείρους υπολογισμούς, πλησίαζε τα δυο εικοσιτετράωρα. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος να περιμένει ότι μπορεί να γίνει διαγωνισμός στον οποίον οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι περιορισμένοι σε ένα δωμάτιο, άγρυπνοι για 48 ώρες και να λαμβάνουν αποφάσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στην παρουσίαση αυτού του συστήματος αντέδρασε η πλειοψηφία των υποψήφιων και αποχώρησε από την αίθουσα της ενημέρωσης.
Εν τέλει πρέπει να υπογραμμισθεί και μια άλλη παράμετρος. Από καμία προπαρασκευαστική πράξη της ΓΓΕΕ δεν προκύπτει η μέριμνα για να καθησυχαστούν οι συμμετέχοντες έναντι τυχόν παράτυπων συνεννοήσεων μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και κάποιου εκ των συμμετεχόντων. Και καμία προπαρασκευαστική πράξη δεν λαμβάνει χώρα με διεθνή πιστοποίηση για την διασφάλιση ότι οι υφιστάμενες κτηριακές και επικοινωνιακές υποδομές δεν θα λειτουργήσουν προς αυτήν την παράνομη κατεύθυνση.

Ερωτήματα

1.Ποια είναι η εκτίμηση της χρονικής διάρκειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να αποδεικνύεται ότι αυτή θα περατωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση σε χρονική διάρκεια μέσα στην οποία με επιστημονικά κριτήρια μπορούν οι συμμετέχοντες στην διαδικασία να ανταποκριθούν σε αυτή;

2.Με ποια διαδικασία και βάση ποιας προσφοράς επελέγη ως ανάδοχος η Singular Logic; Δεν πρέπει η ΓΓΕΕ να ενημερώσει τους πολίτες αν τηρήθηκαν οι κανόνες διαφάνειας;

3.H Singular Logic, αναλαμβάνοντας το έργο είχε δηλώσει ότι θα έχει υπεργολάβο ή ότι θα προμηθευτεί το λογισμικό από άλλη εταιρεία όπως οφείλει κατά το νόμο;

4.Με βάση ποια σύμβαση, με ποια ημερομηνία υπογραφής και με ποιο αντίτιμο η Eurobank business exchanges παραδίδει το συγκεκριμένο λογισμικό στην Singular logic;

5. Ποιες είναι οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες ανετέθη το έργο στην Singular Logic; Αυτές πρέπει να είναι γνωστές και δημόσιες σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας ΕΕ/2014/24 (άρθρο 22/6 α) αλλά και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (Ν.4281/2014 άρθρο 36/5 α). Έχουν υπάρξει αλλαγές σε σχέση με τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στην σχετική προκήρυξη στις 28 Ιουνίου; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές;

6.Η Singular Logic δεν διαθέτει στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της (βάση του επίσημου website της εταιρείας) προϊόν ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Προφανώς έτσι προέκυψε η «συνεργασία» με την θυγατρική της Eurobank. Για την διασφάλιση της διαφάνειας και του επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας της εφαρμογής της δημοπρασίας και με γνώμονα να συνάδει με το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και κατ’ επέκταση η ΓΓΕΕ οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερομένους και φυσικά στους πολίτες γραπτή απάντηση της Singular Logic, η οποία θα διευκρινίζει την σχέση της με την Eurobank business exchanges, θα αναφέρει σαφώς τι παρεδόθη σε αυτήν, θα δηλώνει ρητά ποια είναι η πιστοποίηση του λογισμικού και ποιος φέρει την τελική ευθύνη για την επάρκεια της εφαρμογής αυτής. Είναι προφανές ότι εάν η ΓΓΕΕ και η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν το πράξουν οι δυο συγκεκριμένες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να το πράξουν. Σε διαφορετική περίπτωση οι πάσης φύσεως ευθύνες που θα προκύπτουν είναι προφανείς και ασφαλώς θα αναζητηθούν σε όλα τα επίπεδα.

7.Πριν την οριστική πρόσκληση των υποψήφιων για συμμέτοχη στην δημοπρασία και συνεπώς πριν ακόμη και την πρόσκληση για παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής της δημοπρασίας, στοιχειώδεις κανόνες που διασφαλίζουν την διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοπιστία του συστήματος επιβάλλουν στην ΓΓΕΕ και την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού να απαντήσουν στα ακόλουθα θέματα:

Α. Γνωστοποίηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων «πιστοποίησης βάσει διεθνών προτύπων» που ισχύουν ως προς την εφαρμογή από πλευράς ΓΓΕΕ. Ενδεικτικά πρέπει να γίνει αναφορά σε κρίσιμες διαδικασίες για την δημοπρασία, όπως έλεγχος αυθεντικότητας χρήστη, χρονοσήμανση, ασφάλεια στη διακίνηση και αποθήκευση της πληροφορίας, λειτουργιά και υποστηρικτή της εφαρμογής στη διάρκεια της δημοπρασίας κλπ.

Β. Γνωστοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης που θα ακολουθήσει η εταιρεία που ανέλαβε το έργο και κριτήρια αποδοχής της εφαρμογής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Κατόπιν όλων αυτών και πριν ακόμη μπούμε στην τελική φάση του διαγωνισμού πρέπει όλα τα ερωτήματα να απαντηθούν, να γίνει αποδεκτό τυχόν αίτημα για επιλογή εταιρείας διεθνούς κύρους με σχετική εμπειρία στην πιστοποίηση εφαρμογών για την πιστοποίηση της εφαρμογής της δημοπρασίας. Παράμετρος πολύ κρίσιμη, η οποία διασφαλίζει απόλυτα το κύρος και την διαφάνεια του διαγωνισμού. Αντίστοιχη ευχέρεια θα πρέπει να δοθεί για την πιστοποίηση της μη δυνατότητας για επιλεκτικές διαρροές υπέρ κάποιου εκ των συμμετεχόντων, με χρήση των τηλεπικοινωνιακών και λοιπών υποδομών του κτιρίου της ΓΓΕΕ – καθώς και του ανθρώπινου παράγοντα. Η επιτροπή και η ΓΓΕΕ δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο να αρνηθούν τυχόν τέτοιο αίτημα, καθώς σε λίγες μόνο ημέρες όλοι θα έχουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Αυτονόητο είναι ότι η Singular Logic αλλά και η Eurobank Business Exchanges φέρουν ακέραια την ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ειδικά εάν λάβουμε υπόψιν και τις σχετικές πληροφορίες ότι έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για παράδοση του έργου χωρίς καν να έχουν διασφαλίσει απόλυτα τα εχέγγυα για την ασφάλεια του συστήματος.

Πραγματικά, η ΓΓΕΕ δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να μην δώσει κρυστάλλινες και διαυγείς απαντήσεις, ώστε να διασφαλίζεται απολύτως η διαφάνεια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποδειχθεί ότι στοχεύει σε σημαδεμένη τράπουλα και για την επιλογή των χαρτιών προσέφυγε σε ένα πολύγωνο, οι κορυφές του οποίου είναι η κυβέρνηση, μια ιδιωτική εταιρεία που επελέγη με αδιαφανή κριτήρια, μια τράπεζα η θυγατρική της οποίας εργάζεται αόκνως για την υλοποίηση του σχεδιασμού και φυσικά και με μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία φουριόζικα επιθυμεί να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για ευνόητους λογούς.

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, προτείνεται να μετέχουν στην όλη διαδικασία τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ως επικεφαλής της επίβλεψης όλων των διαδικασιών.

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top