Ελλάδα

Βάνδαλοι κατέστρεψαν την προτομή της ηρωίδας στην Εθνική Αντίσταση, Λέλας Καραγιάννη

Βάνδαλοι προκάλεσαν σημαντικές φθορές στο γλυπτό που είχε στηθεί σε ένδειξη τιμής για την προσφορά της γυναίκας στον αγώνα για την απελευθέρωση – Οργισμένος ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

Μεγάλες αντιδράσεις από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και κατοίκους της περιοχής, προκάλεσε ο βανδαλισμός αγνώστων στην προτομή της ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης, Λέλας Καραγιάννη.

Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή και προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε όλη την επιφάνεια. Η προτομή δέσποζε στον πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα από το 1963, σε ένδειξη τιμής για την προσφορά της Λέλας Καραγιάννη στον αγώνα για την απελευθέρωση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης ανάρτησε δύο μηνύματα οργής στο twitter, αποκαλύπτοντας το «έργο» των αγνώστων.

kaminis2 kaminis1

Âáíäáëéóìüò ôçò ðñïôïìÞò ôçò çñùßäáò ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò ËÝëáò ÊáñáãéÜííç, óôïí ðåæüäñïìï ôçò ïäïý Ôïóßôóá, óôá ÅîÜñ÷åéá. Óå äåëôßï ôýðïõ ï äÞìïò Áèçíáßùí åêöñÜæåé "ôïí áðïôñïðéáóìü, ôç âáèéÜ èëßøç ôïõ, êõñßùò üìùò ôçí áãáíÜêôçóÞ ôïõ ãéá ôïí âáíäáëéóìü ôçò ðñïôïìÞò ôçò çñùßäáò ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò ËÝëáò ÊáñáãéÜííç, óôïí ðåæüäñïìï ôçò ïäïý Ôïóßôóá, óôá ÅîÜñ÷åéá. Ðñüêåéôáé ãéá ðñÜîç ðïõ ðñïêáëåß ôï áßóèçìá êÜèå ðïëßôç, ðïõ âåâçëþíåé ôç óõëëïãéêÞ êáé éóôïñéêÞ ìíÞìç êáé ðñïêáëåß ôï äçìïêñáôéêü áßóèçìá. Ç éóôïñéêÞ Üãíïéá, ç éóïðÝäùóç êáé åí ôÝëåé ç ùìÞ âßá âñßóêïõí áðÝíáíôß ôïõò üëï êáé ðéï ðïëëïýò óêåðôüìåíïõò ðïëßôåò. Óå Ýíá ìÝôùðï óåâáóìïý êáé ðñïóôáóßáò ôçò ðüëç ìáò, ðïõ èá ãßíåôáé ìÝñá ìå ôç ìÝñá üëï êáé ðéï ðëáôý.  Ç ìáñìÜñéíç ðñïôïìÞ åßíáé Ýñãï ôçò Ëïõêßáò ÃåùñãáíôÞ êáé ôïðïèåôÞèçêå óôçí Ôïóßôóá ôï Ýôïò 1963. Óõíåñãåßá ôïõ äÞìïõ Áèçíáßùí äéáðßóôùóáí ôïí áðïêåöáëéóìü ôçò ðñïôïìÞò óÞìåñá ôï ðñùß. Ôï áðïêïììÝíï ìÝñïò ôçò Ý÷åé ìåôáöåñèåß óôá åñãáóôÞñéá ôïõ äÞìïõ Áèçíáßùí, êáé åêôéìþíôáé ïé öèïñÝò ðïõ Ý÷åé õðïóôåß , ðñïêåéìÝíïõ íá êñéèåß áí åßíáé åðéóêåõÜóéìï. Õðåíèõìßæåôáé üôé ìåôÜ ôçí óôï÷åõìÝíç áöáßñåóç ïñåé÷Üëêéíùí áãáëìÜôùí êáé ðñïôïìþí áðü ôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, ôïí ðåñáóìÝíï Éïýíéï ï äÞìïò Áèçíáßùí îåêßíçóå ôç ìåôáöïñÜ ôïõò óå äçìïôéêÜ êôßñéá, Ýùò üôïõ õðÜñîåé ðåéóôéêü ó÷Ýäéï áóôõíüìåõóçò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõò" êáôáëÞãåé ç áíáïßíùóç. (EUROKINISSI/ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ)

Comments

ΔημοφιλέστεραTo Top