Οικονομία

Ανείσπρακτα ενοίκια: Δηλώστε σωστά αλλιώς έχει φόρο έως 35% Πώς θα πρέπει να δηλωθούν φέτος

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν φέτος όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώσουν ανείσπρακτα ενοίκια αφού αν γίνει λάθος, η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες θα είναι μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλωθούν λάθος, τότε ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με φόρο 15% (για εισόδημα από τα ενοίκια έως 12.000 ευρώ) και φόρο 35% ( για εισοδήματα από 12.001 ευρώ).

Τονίζεται ότι ο φόρος θα επιβληθεί ακόμη και αν δεν εισπραχθούν ποτέ τα ενοίκια αυτά.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια με ειδικό κωδικό και στο έντυπο E1, το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Επιπλέον θα πρέπει να δηλωθούν και στο Ε2 όπου αναγράφονται εισοδήματα από μίσθωση ακινήτων και καταστημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Για τη δήλωση των ανείσπρακτων μισθωμάτων θα πρέπει ο υπόχρεος να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Μόνον φυσικά πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν ανείσπρακτα ενοίκια. Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα ενοίκια όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ.).

Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, με την προσκόμιση με το ανάλογο δικαιολογητικό και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

Η μη είσπραξη μισθωμάτων αποδεικνύεται μόνο με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων), ένα εκ των οποίων πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση.

Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή. Προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Comments

Δημοφιλέστερα

To Top