Οικονομία

Μέχρι πότε μπορούν οι δικηγόροι να εγγράφονται στην Υπηρεσία Ασύλου;

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη δικηγόρων στο υπό σύσταση Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου. Στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο θα ανατίθεται από το ελληνικό Δημόσιο η παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόρριψης της αίτησής τους σε πρώτο βαθμό ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

Το Μητρώο θα συσταθεί έπειτα από γραπτή διαγωνιστική διαδικασία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση και που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η αμοιβή για κάθε υπόθεση έχει οριστεί στα 80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους προσφεύγοντες θα γίνονται σε χώρο που θα διατεθεί από την Υπηρεσία, ενώ θα παρέχεται και διερμηνεία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.


Comments


Δημοφιλέστερα


To Top