Πολιτική

Μάνος: Οι υπουργοί πρέπει να δικάζονται όπως οι απλοί πολίτες

Ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος χαρακτηρίζει άτολμη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, όπου καταργεί μεν τη σύντομη παραγραφή αλλά διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο κ. Μάνος σε ανάρτησή του στο Facebook, υπογραμμίζει ότι οι υπουργοί πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη Δικαιοσύνη όπως οι κοινοί πολίτες, προτείνοντας την ποινική δίωξη κατά μέλους της κυβέρνησης να την ασκεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Μάλιστα, η πρόταση περιλαμβάνεται στο «Ένα Καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα» που έχει γράψει μαζί με τους κ.  Αλιβιζάτο, Βουρλούμη, Γεραπετρίτη, Κτιστάκι, Σπυρόπουλο.
Παρακάτω αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Μάνου:

«Υπάρχουν θεσμοί που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή και υπονομεύουν την πίστη του λαού στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ένας τέτοιος «θεσμός» είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος που στην πράξη έχει οδηγήσει στο ακαταδίωκτο των Υπουργών. Γενική είναι η απαίτηση να αναθεωρηθεί το άρθρο 86.

Προσοχή! Πως θα ξεπεράσουμε την απάθεια που μας διακρίνει; Πως θα αναγκάσουμε το πολιτικό σύστημα να διαμορφώσει το θεσμό έτσι ώστε οι υπουργοί στο μέλλον να αντιμετωπίζονται από τη Δικαιοσύνη όπως οι κοινοί πολίτες;

Πρώτο βήμα η ενημέρωση.

Παραθέτω το σημερινό κείμενο του άρθρου 86 του Συντάγματος, όπως ισχύει και εξασφαλίζει… το ακαταδίωκτο.

Άρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.

Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.

Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.

Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.

Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.

5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις εξαγγελίες του, περιορίζεται σε μια εξαιρετικά άτολμη αναθεώρηση του άρθρου 86. Περιορίζεται στην παράγραφο 3, όπου καταργεί τη σύντομη παραγραφή αλλά διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης. Διαβάστε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος:

3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.

Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται:

Ερμηνευτική δήλωση

Στα αδικήματα της παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνονται όσα τελέστηκαν απλώς επ’ ευκαιρία της άσκησης υπουργικών καθηκόντων.

Έχω επανειλημμένως γράψει για να σας προτρέψω να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να διαβάσετε και να εμβαθύνετε στην πρότασή μας «Ένα Καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα»  (Αλιβιζάτος, Βουρλούμης, Γεραπετρίτης, Κτιστάκις, Σπυρόπουλος και εγώ)

Στην πρότασή μας το άρθρο 72 αντικαθιστά το 86 του ισχύοντος Συντάγματος. Ιδού η διατύπωση:

Ποινική δίωξη κατά μέλους της Κυβέρνησης ασκείται από την Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου. Αρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως νόμος ορίζει.

Έτσι η θέση των υπουργών εξομοιώνεται με εκείνη του κοινού πολίτη. Τη δίωξη δεν την ασκεί η Βουλή αλλά η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η εκδίκαση των υπουργικών αδικημάτων δεν ανατίθεται σε ειδικό δικαστήριο αλλά στο Ανώτατο Δικαστήριο (για το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να διαβάσετε την πρόταση).

Το άρθρο 86 του Συντάγματος αποτελείται από 554 λέξεις. Η προτεινόμενη (μη) αναθεώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ από 531. Η πρόταση του Καινοτόμου Συντάγματος από 24!

Οι πολλές λέξεις επιτρέπουν πολλές ερμηνείες. Δουλειά για συνταγματολόγους. Για ακριβοπληρωμένες γνωματεύσεις.

Όταν φθάσει η αναθεώρηση στη Βουλή, για κάθε άρθρο θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Μην επιτρέψετε στους φίλους σας βουλευτές να ψηφίσουν τυφλά ό,τι ανοησία τους υποδείξει ο αρχηγός τους. Μη θεωρήσετε ότι δεν έχετε τη δύναμη να επηρεάσετε τους βουλευτές».

Comments


Δημοφιλέστερα

To Top