Ελλάδα

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις: Νέες προσλήψεις σε Εφορείες Αρχαιοτήτων – Διαβάστε αναλυτικά

18 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας – 11 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ ενισχύουν το δυναμικό σε Εφορείες Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για 18 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και 11 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Ειδικότερα, 

Με 11 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

8 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν επτάμηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Η προκηρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Την ίδια ώρα, προσλαμβάνονται, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης και καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα του νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

-14 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ

-4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efaacha@culture.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Δημοφιλέστερα

To Top