Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη από τον ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις στην Θεσσαλονίκη απο το ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων, ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύουν στο δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, που ακολουθούν:

-5 ΠE Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

-4 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

-4 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

-3 ΔΕ Οδηγοί

-19 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δικαιολογητικά.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από σήμερα  18/05/2020 έως και 27/05/2020.

Για λόγους που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20 mb) στα e-mail C.Konstantinidou@deddie.gr ή S.Varesi@deddie.gr ή κατ’ εξαίρεση, εφόσον αποδεικνύεται αιτιολογημένα η αδυναμία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Εθνικής Αμύνης 9Α, Τ.Κ. 546 21 υπόψη κ. Κωνσταντινίδου Χριστίνας και κ. Βαρέση Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-360247 ή 2310-360251).

Δημοφιλέστερα

To Top