Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης 750 €δισ.: Τι είναι και πώς θα λειτουργήσει

Στα 1,85 τρισ. ευρώ θα φτάσει η συνολική «δύναμη πυρός» της ΕΕ για το διάστημα 2021 – 2027 με το πρόγραμμα Next Generation EU και με στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πακέτο των 750 δισ. και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δίνει με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζει, με το Next Generation EU, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η συνολική «δύναμη πυρός» της ΕΕ θα φτάσει στα 1,85 τρισ. ευρώ.

Με τα κονδύλια αυτά θα ενισχυθούν η καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας, οι επενδύσεις, ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας των χωρών, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, αλλά και δράσεις για το προσφυγικό και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Αναλυτικα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν:

Τι πρότεινε χθες η Επιτροπή;

Η Επιτροπή πρότεινε χθες έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, για την εκκίνηση της βιώσιμης ανάκαμψης και για την προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι προτάσεις βασίζονται:

· Σε ένα έκτακτο μέσο Next Generation EU ύψους 750 δισ. EUR για την τόνωση της οικονομικής ικανότητας παρέμβασης του προϋπολογισμού της ΕΕ με κεφάλαια που θα αντλούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευθούν μέσα από προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη των άμεσων μέτρων που χρειάζονται για να προστατευθούν τα μέσα βιοπορισμού, να ορθοποδήσει ξανά η οικονομία και να προωθηθεί η βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη.

· Σε ένα ενισχυμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 ώστε να διοχετευθούν ταχέως επενδύσεις εκεί που χρειάζονται περισσότερο, να ενισχυθεί η ενιαία αγορά, να ενταθεί η συνεργασία σε τομείς όπως η υγεία και η διαχείριση κρίσεων, και να αποκτήσει η Ένωση έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής οικονομίας.

Μαζί με τα τρία σημαντικά δίχτυα ασφαλείας για εργαζομένους, επιχειρήσεις και κράτη, τα οποία ανέρχονται σε συνολικό πακέτο ύψους 540 δισ. EUR και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2020, τα εν λόγω έκτακτα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ θα ανέλθουν σε περισσότερα από 1 290 δισ. EUR στοχευμένης και εμπροσθοβαρούς στήριξης για την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Ποιο είναι το συνολικό επίπεδο της πρότασης;

Το Next Generation EU θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά επιπλέον 750 δισ. EUR.

Πρόκειται για προσωρινό εργαλείο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα δημιουργηθεί για τη δυναμική εκκίνηση της ανάκαμψης της Ευρώπης και για την παροχή στήριξης στα τμήματα της οικονομίας μας που τη χρειάζονται περισσότερο.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 που πρότεινε η Επιτροπή το 2018, όπως ενισχύθηκε με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και τις αλλαγές που προτείνονται, παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων.

Το Next Generation EU, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, θα αυξήσουν τη συνολική δημοσιονομική δύναμη παρέμβασης του προϋπολογισμού της ΕΕ σε 1,85 τρισ. EUR.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο σήμερα αποτελεί διακυβερνητική συμφωνία χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού με προϋπολογισμό 30 δισ. EUR για την περίοδο 2014-2020, παραμένει ενσωματωμένο στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο πυρήνας της αρχικής πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2018 εξακολουθεί να ισχύει.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και τις επιλογές για την επίτευξη συμβιβασμού που έχουν συζητηθεί από τα κράτη μέλη.

Ποια είναι τα μέσα σύμφωνα με τη χθεσινή πρόταση και πώς θα αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου;

Η δέσμη μέτρων στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: μέσα για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να ανακάμψουν, να ανασυνταχθούν και να βγουν από την κρίση πιο δυνατά· μέτρα για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη στήριξη προβληματικών επιχειρήσεων· και ενίσχυση βασικών προγραμμάτων της ΕΕ για να αντληθούν διδάγματα από την κρίση και να καταστεί η ενιαία αγορά πιο ισχυρή και ανθεκτική, καθώς και να επιταχυνθεί η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

1) ΠΥΛΩΝΑΣ 1 – Στήριξη των κρατών μελών για να ανακάμψουν, να ανασυνταχθούν και να βγουν από την κρίση πιο δυνατά

Οι επενδύσεις έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ισορροπημένη και βιώσιμη ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί ένα φάσμα μέσων για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, με έμφαση εκεί που οι επιπτώσεις της κρίσης και οι ανάγκες ανθεκτικότητας είναι μεγαλύτερες:

· Ένας νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 560 δισ. EUR, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τους στόχους που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της Ένωσης, τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και με τα σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, όπου είναι σκόπιμο. Η έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των οικονομιών. Ο Μηχανισμός θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά θα στοχεύει ειδικά στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο και των οποίων οι ανάγκες ανθεκτικότητας είναι οι μεγαλύτερες. Θα διαθέτει μηχανισμό επιχορηγήσεων ύψους έως και 310 δισ. EUR και θα μπορεί να χορηγεί δάνεια ύψους έως και 250 δισ. EUR.

· Η πρωτοβουλία REACT-EU θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής ύψους 55 δισ. EUR από τώρα έως το 2022, 50 δισ. EUR από το Next Generation EU το 2021 και το 2022 και 5 δισ. EUR ήδη εντός του 2020 με προσαρμογή του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό θα περιλαμβάνει την έκτακτη ευελιξία που θεσπίστηκε νωρίτερα φέτος, όπως οι απλουστευμένες διαδικασίες, η δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ ταμείων και κατηγοριών περιφερειών, καθώς και χαλάρωση των κανόνων συγχρηματοδότησης —πράγμα που θα καταστήσει δυνατή τη χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί με κριτήριο τη σοβαρότητα των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της ανεργίας των νέων, και τη σχετική ευημερία των κρατών μελών. Σύμφωνα με αυτήν την πρόταση, θα παρασχεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση την περίοδο 2020-2022 για τα τρέχοντα προγράμματα συνοχής, καθώς και για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Με τον τρόπο αυτό, η χρηματοδότηση για βασικά μέτρα ανασύνταξης μετά την κρίση και η στήριξη για τους απόρους θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.

· Πέρα από την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, η πολιτική συνοχής θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση ισορροπημένης ανάκαμψης πιο μακροπρόθεσμα, με τρόπο ώστε να αποφευχθούν ασυμμετρίες και αποκλίσεις όσον αφορά την ανάπτυξη μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Επομένως, είναι ουσιώδους σημασίας για τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης να ξεκινήσουν τα νέα προγράμματα της πολιτικής συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για να βοηθηθούν οι πλέον ευάλωτοι μεταξύ μας —νέοι και νέες και παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας— η Επιτροπή προτείνει αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Τα κράτη μέλη με επίπεδα ανεργίας των νέων πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να προγραμματίσουν τουλάχιστον το 15 % αυτών των κονδυλίων για τη στήριξη των νέων. Τουλάχιστον το 5 % των κονδυλίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθούν τα παιδιά να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

· Για τη στήριξη της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με έως και 40 δισ. EUR. Αύξηση της χρηματοδότησης για το InvestEU θα συνεπάγεται επίσης ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης προτάσεις για τη δημιουργία του νέου μηχανισμού δανειοδότησης του δημόσιου τομέα που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Ο Μηχανισμός αυτός θα λάβει στήριξη ύψους 1,5 δισ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δάνεια ύψους 10 δισ. EUR από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι τρεις πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης θα συμβάλουν στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο και θα διασφαλίσουν ότι κανείς και καμία δεν μένει στο περιθώριο.

· Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 15 δισ. EUR για τη στήριξη των γεωργών και των αγροτικών περιοχών ώστε να προβούν στις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η ενίσχυση αυτή θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον που τίθενται με τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

2) ΠΥΛΩΝΑΣ 2 – Επανεκκίνηση της οικονομίας και συμβολή στην επανεκκίνηση των ιδιωτικών επενδύσεων.Απαιτείται επείγουσα δράση για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη δημιουργία των συνθηκών για μια βιώσιμη ανάκαμψη με μοχλό τις ιδιωτικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς και τεχνολογίες. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει:

· Ένα νέο Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας, το οποίο θα χρησιμοποιεί την εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να κινητοποιεί ιδιωτικούς πόρους για την επείγουσα στήριξη του μετοχικού κεφαλαίου βιώσιμων ευρωπαϊκών εταιρειών από όλους τους οικονομικούς τομείς. Το μέσο αυτό θα είναι προσωρινό και θα στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Θα συμβάλει στην αποφυγή μαζικών αθετήσεων υποχρεώσεων από βιώσιμες εταιρείες, καθώς και των σοβαρών οικονομικών ζημιών που θα προξενούσε η κατάσταση αυτή, ενώ θα συμβάλει και στον πράσινο και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Θα αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων Με τροφοδότηση ύψους 5 δισ. EUR στον προϋπολογισμό της ΕΕ από το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο το 2020 για να εξασφαλιστεί ταχεία εκκίνηση και με επιπλέον 26 δισ. EUR από το Next Generation EU, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα παρέχει εγγύηση ύψους έως και περίπου 75 δισ. EUR στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με την οποία θα διασφαλίζεται ταχεία υλοποίηση στην πράξη. Το μέσο θα αποσκοπεί σε επενδυτικό επίπεδο ύψους 300 δισ. EUR για στήριξη της φερεγγυότητας.

· Το ενισχυμένο InvestEU, το οποίο είναι το πλέον κατάλληλο για την κινητοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των ενωσιακών πολιτικών κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης σε τομείς όπως οι βιώσιμες υποδομές, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση. Η Επιτροπή προτείνει την αναβάθμιση του InvestEU σε επίπεδο ύψους 15,3 δισ. EUR για τα τέσσερα σκέλη πολιτικής που έχουν ήδη συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες. Η αναβάθμιση αυτή θα μπορούσε να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους άνω των 240 δισ. EUR.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του InvestEU, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Στρατηγικών Επενδύσεων για την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής αυτονομίας σε ζωτικής σημασίας αλυσίδες εφοδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με παράλληλη διατήρηση του ανοιχτού της χαρακτήρα απέναντι στον ανταγωνισμό και το εμπόριο σύμφωνα με τους κανόνες της.Χάρη στην τροφοδότηση ύψους 15 δισ. EUR από το Next Generation EU, ο νέος μηχανισμός θα παρέχει εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 31,5 δισ. EUR και θα μπορούσε να δημιουργήσει επενδύσεις ύψους έως και 150 δισ. EUR σε στρατηγικούς τομείς και βασικές αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι κρίσιμης σημασίας για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

3) ΠΥΛΩΝΑΣ 3 – Αξιοποίηση των διδαγμάτων από την κρίση και αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων της Ευρώπης

Η κρίση τόνισε την αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας και κατέδειξε σαφώς ότι η Ένωση πρέπει επειγόντως να αναπτύξει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κρίσεις και την ανθεκτικότητά της σε μελλοντικά σοκ. Η Επιτροπή προτείνει:

· ένα νέο πρόγραμμα για την υγεία, το EU4Health, ύψους 9,4 δισ. EUR ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση διαθέτει τις κρίσιμης σημασίας ικανότητες που χρειάζεται προκειμένου να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και στην κατάλληλη κλίμακα σε μελλοντικές κρίσεις.Το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα της υγείας

· αύξηση για τον rescEU, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης κατά 2 δισ. EUR, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτος και θα αυξηθεί η ικανότητα της Ένωσης για ανάληψη συλλογικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ

· αναβάθμιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ώστε να ανέλθει σε 94,4 δισ. EUR με σκοπό να αυξηθεί η ευρωπαϊκή στήριξη σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την υγεία και το κλίμα

· αύξηση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας στα 86 δισ. EUR, μέσω νέας Εγγύησης Εξωτερικής Δράσης, καθώς και επιπλέον 1 δισ. EUR για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με σκοπό τη στήριξη εταίρων —ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Γειτονία και την υπόλοιπη Αφρική— στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν και να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας

· αύξηση του κονδυλίου για το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 5 δισ. EUR, η οποία αντανακλά τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες στις πλέον ευάλωτες περιοχές του κόσμου.

Η κρίση κατέδειξε σαφώς ότι σε αρκετούς βασικούς τομείς τα επίπεδα στήριξης που συζητήθηκαν από τους ηγέτες τον Φεβρουάριο δεν θα επαρκέσουν. Ως εκ τούτου, εκτός από τις ενισχύσεις στο πλαίσιο του Next Generation EU, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση άλλων προγραμμάτων, ώστε να μπορέσουν να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους στην αύξηση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και την αντιμετώπιση προκλήσεων τις οποίες επέφεραν η πανδημία και οι συνέπειές της:

· ενίσχυση της κυβερνοάμυνας της Ένωσης και στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, με την ενίσχυση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 8,2 δισ. EUR

· επενδύσεις σε σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές μεταφορών για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων, όπως το έργο Rail Baltica, μέσω πρόσθετου κονδυλίου ύψους 1,5 δισ. EUR για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

· δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, με διατήρηση των προτεινόμενων προϋπολογισμών για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και για προγράμματα στήριξης της συνεργασίας στους τομείς της φορολογίας και των τελωνείων στα επίπεδα των 3,7 δισ. EUR, 239 εκατ. EUR και 843 εκατ. EUR, αντίστοιχα

· επένδυση στη νεολαία μέσω πρόσθετου κονδυλίου ύψους 3,4 δισ. EUR για το Erasmus+, καθώς και στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας μέσω αύξησης του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στα 1,5 δισ. ευρώ

· ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων μέσω πρόσθετου κονδυλίου ύψους 4 δισ. EUR για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και 500 εκατ. EUR για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

· ενίσχυση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων ώστε να ανέλθουν από κοινού στο επίπεδο των 22 δισ. EUR, με σκοπό να ενταθεί η συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, καθώς και την πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο

· εξασφάλιση ισχυρής στήριξης για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ασφάλεια, με αύξηση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο ποσό των 2,2 δισ. EUR, και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας σε επίπεδο ύψους 8 δισ. EUR τουλάχιστον

· στήριξη των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια, με αύξηση της προενταξιακής βοήθειας της Ένωσης στο επίπεδο των 12,9 δισ. EUR

· όλες μαζί, αυτές οι στοχευμένες προσαρμογές, σε σύγκριση με το διαπραγματευτικό πλαίσιο που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2020, θα διασφαλίσουν ότι το επόμενο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ είναι καλύτερα εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες της Ένωσης και προσαρμοσμένο στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Πώς διασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός είναι κατάλληλος για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων;

Η τρέχουσα κρίση κατέδειξε για μια ακόμη φορά ότι η ΕΕ χρειάζεται έναν ευέλικτο προϋπολογισμό ώστε να μπορεί να αντιδρά σε οποιεσδήποτε απρόβλεπτες προκλήσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ευελιξίας και των εργαλείων έκτακτης ανάγκης για την περίοδο 2021-2027, και ιδίως:

· του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, το οποίο παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που πλήττονται από καταστροφές μεγάλης κλίμακας

· του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα σημαντικών αναδιαρθρωτικών γεγονότων

· του Αποθεματικού Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας, το οποίο μπορεί να ενισχύει τη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας και αλλού.

Από κοινού, τα μέσα αυτά θα παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους έως και 21 δισ. EUR την περίοδο 2021-2027, σε σύγκριση με τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018.

Τα ποσά που παρουσιάστηκαν χθες είναι σε τρέχουσες ή σε σταθερές τιμές;

Τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου καθορίζονται σε σταθερές τιμές 2018 και η Επιτροπή διατυπώνει τις προτάσεις της σε αυτή τη βάση. [Παράλληλα και για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες τόσο σε σταθερές τιμές 2018 όσο και σε τρέχουσες τιμές.]

Πώς συγκρίνεται το μέγεθος του Next Generation EU με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά ύφεση;

Η Επιτροπή δημοσίευσε χθες έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της στο οποίο αναλύονται οι ζημίες που έχει προκαλέσει η κρίση του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία. Καλύπτει, αφενός, τις ανάγκες που συνδέονται με τις απώλειες ιδίων κεφαλαίων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και, αφετέρου, τα αναμενόμενα επενδυτικά κενά το 2021 και το 2022.

Δημοφιλέστερα

To Top