Ελλάδα

Προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Όλη η προκήρυξη

Προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Όλες οι πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας

Με 458 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) αναμένεται να ενισχυθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

-160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)

-258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13η Νοεμβρίου 2020.

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

-Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τις 258 θέσεις εργασίας

-Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τις 160 θέσεις εργασίας

Δημοφιλέστερα

To Top