Πολιτική

Βουλή: Κατατέθηκε νομοσχέδιο για την απλούστευση οικονομικών δραστηριοτήτων

Τι αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει

Νομοσχέδιο για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» κατατέθηκε στη Βουλή.

Στην αιτιολογική εκθεση αναφέρεται πως «Σύμφωνα με τους δείκτες κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας («doing business»), η Ελλάδα κατατάσσεται, λόγω των διοικητικών πρακτικών της, σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο ως προς τη φιλικότητα έναντι των επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα. Το προτεινόμενο μέρος εμφιλοχωρείται από μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των διαδικασιών διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προβάλλοντας την απλούστευσή και την εξάλειψή των γραφειοκρατικών εμποδίων, με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν. Σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ν. 4796/2021 (Α’ 63), συνεχίζεται η μεταρρυθμιστική προσπάθεια ενοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και σε άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, υπό το πλαίσιο του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Επιπλέον, η απλοποίηση άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο του ν. 4796/2021, όσο και του παρόντος σχεδίου νόμου και η ψηφιοποίηση τους, ευθυγραμμίζεται με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το οποίο αποτελεί μία συνεκτική κεντρική δημόσια πολιτική».

Αναφορικά με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου σημειώνεται: «Το προτεινόμενο Μέρος Β’, ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα που άπτονται της αναπτυξιακής δραστηριότητας. Ειδικότερα: Το Κεφάλαιο Α΄ αντιμετωπίζει ζητήματα αδειοδότησης και χωροθέτησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των κέντρων αποθήκευσης και διανομής, καθώς και θέματα που αφορούν το καθεστώς ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων μέσα σε αυτά. Το Κεφάλαιο Β’ αντιμετωπίζει την συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών σε επίπεδο περιφέρειας για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση των χειριστών μηχανημάτων έργου. Το Κεφάλαιο Γ’ αντιμετωπίζει ζητήματα εποπτείας ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), που εμπορεύονται και διακινούν απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ενημέρωση του καταναλωτή πριν από τη συναλλαγή για τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτα και για χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με μεταφορές πιστώσεων. Το Κεφάλαιο Δ’ αντιμετωπίζει επιμέρους ζητήματα στο πλαίσιο ενίσχυσης της αναπτυξιακής διαδικασίας. ΜΕΡΟΣ Γ’ Το προτεινόμενο Μέρος Γ’ αντιμετωπίζει επείγοντα ζητήματα που συνδέονται με ευρύτερες αναπτυξιακές δραστηριότητες».

Δημοφιλέστερα

To Top