Ελλάδα

Θέσεις εργασίας σε τρεις δήμους της χώρας, βρείτε εύκολα τις προκηρύξεις

Προσλήψεις νηπιαγωγών, παιδαγωγών, δασκάλων σκάκι, ναυαγοσωστών και άλλων ειδικοτήτων 

Τρεις δήμοι στη χώρα προσλαμβάνουν άμεσα προσωπικό για εποχική απασχόληση.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας έχει ανακοινώσει την πρόσληψη έξι ατόμων για ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).

Εμπειρία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.

3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μέσω διαδικτύου).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανηλίκων τέκνων).Το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr με χρήση
των προσωπικών κωδικών MYAADE.

6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
πρόσφατης έκδοσης και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίγινα

Το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), και θα έχουν διάρκεια 6 μηνών.

Η ειδικότητα που ζητείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας είναι «ΥΕ Καθαριστών/ τριών Λιμένων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (info@portofaegina.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λ. Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα, απευθύνοντάς την στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπόψιν κας Πετράκη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2297022272 – 2297026320 – 2297027753 – 6934722473)

Ρέθυμνο

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 24 ατόμων. 

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται για τη στελέχωση των ΚΔΑΠ στο Ρέθυμνο είναι οι εξής

ΠΕ Νηπιαγωγών – 5 θέσεις
ΠΕ Παιδαγωγών – Δασκάλων – 5 θέσεις
ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 5 θέσεις
ΠΕ Θεατρικών Σπουδών – 2 θέσεις
ΠΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΤΕ – 2 θέσεις
ΠΕ Εικαστικών – 2 θέσεις
ΔΕ Δάσκαλος Σκάκι – 1 θέση
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας – 2 θέσεις

Για να δείτε πού να κάνετε την αίτηση αλλά και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία, πατήστε ΕΔΩ.

Δημοφιλέστερα

To Top