Οικονομία

Μέχρι τις 26 Απριλίου οι αιτήσεις για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Ανοικτή από σήμερα και έως τις 26 Απριλίου θα είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2024.

Όπως αναφέρεται σε υπουργική απόφαση, η αίτηση θα γίνεται αποδεκτή εφόσον σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Διαθέσιμη έκταση προς χορήγηση αδειών νέας φύτευσης

Για κάθε έτος η διαθέσιμη έκταση για χορήγηση αδειών νέας φύτευσης αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους και ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή της χώρας.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός του έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την διαθέσιμη για το έτος έκταση, εγκρίνονται όλες οι σχετικές αιτήσεις.

Σε περίπτωση που η συνολική έκταση των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η χορήγηση πραγματοποιείται σε επίπεδο εννέα (9) περιφερειών και σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές.

Τα διαθέσιμα στρέμματα σε επίπεδο περιφέρειας καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη στάθμιση των αναγκών, για εγκατάσταση νέων φυτεύσεων αμπέλου, της κάθε περιφέρειας για το εν λόγω έτος. Η στάθμιση των αναγκών προκύπτει από τη συμμετοχή των επιλέξιμων εκτάσεων των κατατεθειμένων αιτήσεων του έτους για τη συγκεκριμένη περιφέρεια στο σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων των κατατεθειμένων αιτήσεων του έτους της χώρας.

Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οι εξής εννέα περιφέρειες:

– Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

– Κεντρική Μακεδονία

– Δυτική Μακεδονία

– Θεσσαλία

Δημοφιλέστερα

To Top