Ελλάδα

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού

Την πλήρωση τριών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) προκήρυξε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Πρόκειται για:

– Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού και Τεχνητή Νοημοσύνη»,

– Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας και Φαινόμενα Μεταφοράς σε Ναυτικούς Κινητήρες και Εγκαταστάσεις», και

– Μία θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών με έμφαση στις Επιπτώσεις της Ποιότητας των Καυσίμων στα Υλικά των Κινητήρων και το Περιβάλλον».

Οι επιθυμούντες να προσληφθούν σε μία από τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν στη γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να απευθύνονται στο τμήμα Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού – Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 09:00 έως 13:00 στο email: kosmitia@hna.gr, και στα τηλέφωνα: 210-4581622 & 210-4581309.

Δημοφιλέστερα

To Top