Οικονομία

Ακίνητα: Ευκολότερες οι πωλήσεις για όσους θέλουν να εξοφλήσουν την εφορία

Όποιος μπορεί να βγάλει σήμερα φορολογική ενημερότητα μπορεί και να μεταβιβάσει εύκολα ένα ακίνητο η να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο. Όποιος, όμως, χρωστάει στην εφορία και θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο ή να εισπράξει χρήματα (ακόμα και με την πρόθεση να διακανονίσει ή να εξοφλήσει τις όφειλες του) και δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, καταλήγει στην λύση της βεβαίωσης οφειλής η οποία μέχρι χθες σήμαινε ταλαιπωρία στον γκισέ της εφορίας!

Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση που δεν μπορεί να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται βεβαίωση οφειλής η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής.

Το πρόβλημα ήταν οτι μέχρι χθες η έκδοση της βεβαίωσης οφειλής γινόταν στην εφορία με γραφειοκρατία και κόπο. Από σήμερα όλα αυτά είναι παρελθόν. Πλέον οι οφειλέτες μπορούν με την ίδια ευκολία που παίρνουν ψηφιακά φορολογική ενημερότητα (με η χωρίς παρακράτηση μέρους απο την είσπραξη) να πάρουν και την βεβαίωσης οφειλής.

Σημειώνεται οτι η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων.Στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές, αναγράφεται επί της βεβαίωσης το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί από το συμβολαιογράφο και να αποδοθεί, το οποίο ανέρχεται στο σύνολο του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο και πάντως όχι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας. Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, η αξία προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάσει συγκριτικών στοιχείων.
  • β) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι πλέον εκδίδουν ψηφιακά και τη βεβαίωση οφειλής, χωρίς να απαιτείται η μετάβασης τους στη ΔΟΥ.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτιμάται ότι αφορά πάνω από 300.000 συναλλαγές τον χρόνο και θα απαλείψει σημαντικό μέρος των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, εξοικονομώντας χρόνο στους φορολογούμενους και διευκολύνοντάς τους, στην είσπραξη χρημάτων και στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Ειδικότερα, η ψηφιακή βεβαίωση οφειλής χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές> Φορολογικές Υπηρεσίες > Ενημερότητα > Βεβαίωση Οφειλής.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει:

  • • ο δικαιούχος της πληρωμής ή μεταβιβάζων το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα,
  • • η υπηρεσία ή ο φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη, για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας,
  • • ο συμβολαιογράφος που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.

Η ψηφιακή βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ψηφιακής χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται για τον λόγο της απόρριψης, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, και η βεβαίωση χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας.

Δημοφιλέστερα

To Top